Home/Members/PhamLand
Logo of PhamLand

PhamLand

About

Ph?mLand - Sàn giao d?ch b?t ??ng s?n c?a Thành ph? H? Chí Minh ???c thành l?p vào n?m 2016 và ?ã ho?t ??ng ???c 3 n?m. Ph?mLand là ??n v? cung c?p các s?n ph?m b?t ??ng s?n ?áng tin c?y và ch?t l??ng t?i th? tr??ng Thành ph? H? Chí Minh. Ph?mLand chuyên mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng, c?p nh?t thông tin nhanh nh?t. Ph?mLand ??ng hành cùng khách hàng trên m?i ngôi nhà. Liên h? v?i Ph?mLand: Ph?m Chiêu Ng??i sáng l?p Ph?mLand là m?t chuyên gia nghiên c?u và ?ánh giá cung c?p thông tin m?i nh?t v? th? tr??ng b?t ??ng s?n. | S? ?i?n tho?i: 0906 998 233 - Ph?m Th? M? H?nh CEO c?a Ph?mLand

Interested in PhamLand?

Machines & Services

Ratings & Reviews

There are currently no reviews for PhamLand

PhamLand works in the following areas

Related plant and services offered by PhamLand